Beleidsplan Stichting Malawi Kids 2022

Doel

De Stichting heeft als doel het verwerven, het beheren en het afdragen van
gelden ten behoeve van projecten voor dove kinderen, kinderen met een
overige beperking, kleuteronderwijs en Home Based Care voor kwetsbare
ouderen en kinderen en andere personen in nood in Malawi.
Het verkregen vermogen wordt aangewend ten behoeve van drie fondsen,
vallende onder Stichting Dovenzorg Malawi en Stichting Baobab Kids Malawi.

Beheer van het vermogen

Stichting Malawi Kids zal het vermogen dat wordt gevormd door donaties, schenkingen, legaten en andere opbrengsten op een veilige risico-neutrale manier beleggen, zodat er jaarlijks een bedrag uitgegeven kan worden door de drie fondsen. Hiermee wordt bereikt dat de fondsen een toekomstperspectief hebben waarin ze continuïteit kunnen waarborgen voor hun projecten. Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting opgesteld en geactualiseerd zodat alle fondsen rekening kunnen houden met de jaarlijkse baten die ze zullen ontvangen vanuit Stichting Malawi Kids.

De opgebouwde geoormerkte donaties en de geoormerkte uitgaven en reserves van de drie fondsen worden allen apart geadministreerd en zijn zichtbaar in de jaarrekening die ieder jaar zal worden opgesteld en gepubliceerd op de website.

Stichting Malawi Kids beoogt met haar activiteiten niet het maken van winst, maar wil het belegde vermogen in stand houden en streeft naar een rendement dat gebruikelijk is bij een neutraal risicoprofiel bij de huisbankier. De beleggingsopbrengsten zullen naar rato van deelvermogen verdeeld worden over de drie fondsen.

Er is een beleggingsstatuut vastgesteld door het bestuur waarin enkele voorwaarden omschreven zijn zoals algemene doelstelling, uitgavendoelstelling, beleggingshorizon en invulling van de beleggingsportefeuille.

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van haar doel en het uitoefenen van de daarbij behorende activiteiten.

Daarnaast bestaat voor beide onderliggende stichtingen de mogelijkheid om naar eigen goeddunken aan hen toevertrouwde inkomsten zoals bijvoorbeeld donaties, legaten en vermogen dat niet direct nodig is, voor een langere periode ter belegging onder te brengen in een van de drie fondsen van SMK. SMK houdt in de administratie per fonds bij hoeveel er jaarlijks opgenomen en eventueel bijgestort wordt.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Reiskosten en kleine onkosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Het bestuur werkt vanuit Nederland. Stichting Malawi kids stelt desgevraagd vanuit de drie fondsen jaarlijks gelden ter beschikking aan de beide onderliggende stichtingen. Deze stichtingen kunnen een verzoek doen aan SMK waarbij zij een korte beschrijving van het bestedingsdoel vermelden. SMK beoordeelt deze aanvragen niet inhoudelijkheid: daar hebben beide stichtingen hun criteria voor, welke zijn in te zien op hun website.

Hoewel er in principe gedurende tien jaar voor de drie fondsen een bedrag van globaal 15.000 Euro per fonds beschikbaar is, is er geen noodzaak voor de stichtingen om dit bedrag jaarlijks in zijn geheel op te nemen. De twee onderliggende stichtingen (Dovenzorg Malawi en Baobab Kids) besteden de aan hen ter beschikking gestelde gelden in Malawi aan projecten die zij op basis van hun criteria (o.a. duurzaamheid) beoordelen. Zij verantwoorden de bestedingen in hun jaarverslagen die zijn in te zien op hun website.

Het bestuur van Stichting Malawi Kids zal in principe niet zelf verantwoording afleggen over de besteding van de uitgaven aan de langdurige en duurzame projecten.

Er zijn een volledige werkwijze en reglementen voor het bestuur vastgelegd in de statuten die zijn opgesteld door een notaris in de oprichtingsakte. Stichting Malawi Kids heeft haar zetel in Sint-Michielsgestel en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel sinds 12 juli 2022.